Meer informatie?
yinyogamaddy@gmail.com

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Yin Yoga Maddy

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en vanaf heden van kracht.

Na het volledig invullen en ondertekenen van het inschrijfformulier en/of deelname aan één van de lessen verklaart u zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 1: Lidmaatschap en betaling
1.1 Indien je een proefles wilt volgen, dien je dit per mail door te geven aan Yin Yoga Maddy.
De deelnemer kan maximaal 1 proefles Yin Yoga volgen.
1.2 De deelnemer koopt een strippenkaart van 5 lessen (6 weken geldig) of 10 lessen (12 weken geldig) waarmee hij/zij deel kan nemen aan de yogalessen.
1.3 De strippenkaart is doorlopend, persoonlijk en niet overdraagbaar. Doorlopend betekent dat als je strippenkaart vol is of verlopen, de nieuwe strippenkaart de week er na weer ingaat. Mocht je dan niet kunnen door vakantie of wat anders, dan kan je gebruik maken van de lessen die je kan missen. Bij een 5 strippenkaart mag je 1x missen en bij een 10 strippenkaart 2x missen.

1.4 Indien de deelnemer geen gebruik wenst te maken van het recht op deelneming aan de lessen vindt er geen restitutie plaats van het betaalde lesgeld.
1.5 Indien de deelnemer niet deel kan nemen aan de les, dan dient hij/zij zich ruim van te voren,  minimaal 12 uur, af te melden in het online boekingssysteem.
1.6 Indien deelnemer zicht niet online afmeldt wordt er lesgeld (1 strip) berekend
1.7 Bij zwangerschap of langdurig ziekte kan in overleg tussen deelnemer en Yin Yoga Maddy de geldigheid van de leskaart voor bepaalde tijd opgeschort worden.
1.8 Het verschuldigde lesgeld dient voorafgaande aan de eerste les voldaan te worden.
1.9 Wanneer de deelnemer zijn/haar betalingsverplichting niet nakomt, behoudt Yin Yoga Maddy zich het recht voor de deelnemer de toegang tot de lessen te weigeren totdat aan de betalingsverplichting is voldaan.
1.10 Yin Yoga Maddy behoudt zich het recht voor een nieuwe deelnemer te weigeren zonder opgaaf van reden.
1.11 Yin Yoga Maddy behoudt zich het recht voor bij gebleken onaanvaardbaar gedrag een lidmaatschap te beëindigen zonder teruggave van enige betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor het lopende termijn vervalt. Tevens is Yin Yoga Maddy gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 2 Wijziging lesrooster en prijzen
2.1 Yin Yoga Maddy behoudt zich het recht voor om haar prijzen aan te passen. Aanpassingen van prijzen zullen tijdig worden gecommuniceerd.
2.2 Yin Yoga Maddy behoudt zich het recht voor de indeling van het lesrooster voor wat betreft tijd, programma, locatie e.d. te wijzigen. Deze aanpassingen zullen tijdig worden gecommuniceerd.

Artikel 3 Feestdagen, vakantie en annulering lessen
3.1 Op feestdagen worden geen lessen verzorgd door Yin Yoga Maddy. Dit zal tijdig worden gecommuniceerd. De geldigheidsduur van de leskaart wordt hierop aangepast.
3.2 Vakantieperiodes worden tijdig gecommuniceerd. De geldigheidsduur van de leskaart wordt hierop aangepast.
3.3 Wanneer er onverwacht een les komt te vervallen wegens onvoorziene omstandigheden zoals ziekte van de docent, dan wordt de geldigheidsduur van de leskaart van de deelnemer aangepast en kan deze les ingehaald worden.

Artikel 4 Eigen risico en aansprakelijkheid
4.1 Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Bij twijfel aan zijn of haar gezondheid wordt de deelnemer geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.
4.2 Yin Yoga Maddy aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade van de deelnemer.
4.3 Yin Yoga Maddy is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect, respectievelijk van of aan eigendommen van de deelnemer.
4.4 Schade die door de deelnemer al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Yin Yoga Maddy, dienen te worden vergoed.

Artikel 5 Slotbepaling
In alle gevallen, waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Yin Yoga Maddy.
Indien noodzakelijk kan Yin Yoga Maddy de Algemene Voorwaarden tussentijds aanpassen.